Ανακοινώσεις

Έχοντας υπόψη την σχετική Νομοθεσία το ΕΠΑΛ Αγριάς, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει προσφορά για το παρακάτω έργο.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την επισκευή και αλλαγή της υδραυλικής εγκατάστασης στις τουαλέτες και της επισκευής της αποχετευτικής δομής των τουαλετών.

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου μας του ΕΠΑΛ Αγριάς από Παρασκευή 11-12-20 μέχρι την Τετάρτη 16-12-20 και ώρα 13:00μμ.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην Ιστοσελίδα του σχολείου μας. (https://epal-agrias.mag.sch.gr). Για την παροχή διευκρινήσεων οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα μπορούν να απευθύνονται στα στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου μας.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής.

Ο Διευθυντής
Χρ. Μαράτος