Β΄ Τάξη (Τομέας)

Δείτε το καινούργιο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του τομέα, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1567/τΒ’/02-06-2016 εδώ.

Γ΄ Τάξη (Ειδικότητα)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1489/τΒ’/26-05-2016 οι μαθητές που επιλέξουν στη Β΄τάξη τον τομέα  Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, στη Γ’ τάξη θα επιλέξουν την παρακάτω ειδικότητα:

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής (ωρολόγιο πρόγραμμα)

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Αντικείμενο Σπουδών

Ο μαθητής της ειδικότητας του Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής αναμένεται να αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις:

 • να εκτελεί αυτόνομη επιχειρηματική παραγωγή βασικών φυτικών προϊόντων. Να προετοιμάζει το έδαφος για σπορά, να φυτεύει,  λιπαίνει, καλλιεργεί και αρδεύει την παραγωγή του.
 • να επιλέγει τη γη που θα καλλιεργήσει, να καθορίζει το χρόνο άρωσης και να εκτελεί ειδικές τεχνικές κατεργασίας του εδάφους.
 • να επιλέγει και να αγοράζει το πολλαπλασιαστικό υλικό, τα λιπάσματα και τον εξοπλισμό.
 • να εκτελεί βασικές εργασίες φυτοπροστασίας, λίπανσης, συλλογής και αποθήκευσης των προϊόντων του.
 • να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας.
 • να χειρίζεται τα γεωργικά μηχανήματα.
 • να εκτελεί βασικές εργασίες εκτροφής των παραγωγικών αγροτικών ζώων.
 • να υπολογίζει το κόστος και το κέρδος στην επιχείρησή του

Δυνατότητες εργασίας αποφοίτου

Ο απόφοιτος του τομέα Γεωπονίας με πτυχίο επιπέδου 4 στην ειδικότητα του Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής, μπορεί να εργαστεί τόσο στο Δημόσιο τομέα και σε Δήμους, όσο και στον Ιδιωτικό τομέα, σε Συνεταιρισμούς και να δημιουργήσει ατομική επιχείρηση.

Αναμένεται να αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του τις ακόλουθες γνώσεις και να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα:

 • να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, τις αξιοποιήσιμες δυνατότητές του και τους τρόπους εμπορικής τους διαχείρισης, συντήρησης και επέκτασής του (δρυμοί, βιότοποι, κ.λπ.).,
 • να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον,
 • να εκτελεί αυτόνομη επιχειρηματική παραγωγή βασικών φυτικών προϊόντων (να προετοιμάζει το έδαφος για φυτεύσεις ή σπορές, να φυτεύει, λιπαίνει, καλλιεργεί και αρδεύει την παραγωγή του, να συλλέγει και να αποθηκεύει την παραγωγή του, να χειρίζεται, επισκευάζει και συντηρεί τα σκεύη και τα εργαλεία του, κ.λπ.).,
 • να εκτιμά το είδος και την ποσότητα της παραγωγής που θα καλλιεργήσει σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, του καιρού, του μεγέθους και της θέσης της επιχείρησης,
 • να επιλέγει τη γη που θα καλλιεργήσει, να καθορίζει το χρόνο άροσης και να εκτελεί ειδικές τεχνικές εργασίες κατεργασίας και συντήρησης του εδάφους,
 • να επιλέγει και να αγοράζει τύπους και ποσότητες από σπόρους ή άλλο πολλαπλασιαστικό υλικό που θα χρησιμοποιήσει, τα λιπάσματα και τον εξοπλισμό.
 • να εκτελεί βασικές εργασίες φυτοπροστασίας και ζιζανιοκτονίας, με συμβατικές κυρίως μεθόδους (αναγνώριση βασικών συμπτωμάτων ασθενειών, διάκριση γεωργικών φαρμάκων και σκευασμάτων),
 • α εκτελεί βασικές εργασίες λίπανσης (προσδιορισμός των λιπαντικών απαιτήσεων μιας καλλιέργειας, σχεδιασμός προγράμματος λίπανσης, εφαρμογής λιπασμάτων, κ.λπ.),
 • να εκτελεί βασικές εργασίες συλλογής και αποθήκευσης των προϊόντων του (χειρισμός πρώτης ύλης και εξοπλισμού, διαλογή, τυποποίηση μεταφοράς, κ.λπ.),
 • να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας,
 • να χειρίζεται και να συντηρεί βασικά γεωργικά μηχανήματα και μηχανήματα κατεργασίας εδάφους,
 • να εκτελεί βασικές εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,
 • να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο,
 • να υπολογίζει το κόστος και το κέρδος και να εκτιμά την μελλοντική του παραγωγή (στοιχεία εκτιμητικής),
 • να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τους βασικούς κανόνες της γεωργικής οικονομίας,
 • να αποκτήσει επιχειρηματική συνείδηση.

Σχετικό Υλικό:
Βίντεο σύντομο