Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius - Πολυεταιρικές Σχολικές Συμπράξεις

https://sites.google.com/site/wolkinghandinhand/home

Τίτλος Προγράμματος: "Walkin hand in hand can take us to Fair(y)land" 2012-2014