Ευρετήριο Άρθρου

Τζιάρας Κων. Αντώνιος 59|Κατσιός Χαρ. Γεώργιος 57|Μιχούδης Μιχ. Χρήστος 57

Τζερίτης Τριαντ. Γεώργιος 57|Λίτας Χαρίτ. Χριστόδουλος 56|Αντωνάκης Αντ. Θεόδωρος 55

Βάντης Δημητρ. Αθανάσιος 55|Λαγούδης Αναστ. Ιωάννης 55 |Μουχτάρης Αθαν. Νικόλαος 55

Πριμούδης Κων. Κωνσταντίνος 55 |Σαϊταρής Δήμ. Διαμαντής 55|Στεφανούδης Στέφ. Αθανάσιος 55

Βλάχου Δημήτ. Στλεργιος 54|Κοφούδης Αργ. Γεώργιος 54|Φαραζάς Γεώργ. Μιχαήλ 54

Χούπης Παν. Δημήτριος 54|Πλιάκας Κων. Γεώργιος 53|Δάλας Γρηγ. Λοϊζος 52

Χατζούδης Δημήτ. Χρήστος 52|Καλαϊτζόπουλος Γεώργ. Αριστοτέλης 51|Λαγούδης Αναστ. Διαμαντής 51

Μιχούδης; Μιχ. Δήμος 51|Τσιρίδης Αναστ. Γεώργιος 51|Φανάρας Διαμαντ. Αθανάσιος 50

Καμούδας Διαμαντ. Αθανάσιος 49|Καστανάς Δημητρ. Χριστόδουλος 49|Σκόρδας Γεώργ. Μαργαρίτης 49

Ασμαντρούδης Χριστ. Ιωάννης 48|Καπούδης Αθαν. Κωνσταντίνος 48|Τσαρκέζης Ιωάν. Μόσχος 47

Σημαντρούδης Χρήστ. Ιωάννης 47|Φαραζάς Γεώργ. Μιχαήλ 47|Χούπης Παναγ. Δημήτριος 47

Αγρουλιάς Θεοδ. Δημήτριος 46|Μιχούδης Μιχ. Αριστείδης 45|Χούπης Παναγ. Κωνσταντίνος 45

Ασμαντρούδης Χριστ. Διαμαντής 44|Μπέης Βασίλ. Διαμαντής 44|Μολάς Αθαν. Δαμιανός 42

Στεφανούδης Στέφ. Νικόλαος 42|Κωστούδης Ιωάν. Περικλής 42|Μαραγκός Κρουστ. Γεώργιος 41

Λιόλιου Γεώργ. Χρυσάχης 41|Ζιώγας Δημητρ. Ζαχαρίας 41|Παπάλας Αργ. Δημήτριος 41

Μπουρνουσούζης Χριστ. Δημήτριος 41|Φαραζάς Αντ. Ιωάννης 41|Λιόντας Νάκος Γεώργιος 40

Παπάρας Χαραιστ. Κωνσταντίνος 40|Τσιαρκέζης Ιωάν. Θεολόγης 40|Φανάρας Διαμαντ. Χρήστος 40

Φαραζάς Κων. Χρήστος 40 |Γκάλιου Τριαντ. Γεώργιος 39|Γιαννούδης Θεόδ. Κωνσταντίνος 38

Δασκαλούδης Ιωάν. Χαρίσης 38|Δασκαλάρας Ιωάν. Θεόδωρος 37|Λιάμτσιου Δημήτρ. Κωνσταντίνος 37

Δάλας Κυπαρίσση Άγγελος 37|Φαραζάς Αντ. Χρήστος 37|Ψαρράς Μαυρουδ. Κωνσταντίνος 37

Γκάλου Τριαντ. Αθανάσιος 36|Κασίμης Γεώργ. Κωνσταντίνος 36|Κολυφός Αλέξιος Γεώργιος 36

Κουλλτούδης Αδάμ Κωνσταντίνος 36| Λεωνίδας Χρήστ. Αθανάσιος 36|Παπάρας Χαριστός Γεώργιος 36

Σπανός Δημοσθ. Άγγελος 36|Χατζούδης Κων. Μιχαήλ 36|Κωστούδης Ιωάν. Θωμάς 35

Καραπέτσας Ευθ. Κρουστάλλης 35|Λιόλιος Γεώργ. Ιωάννης 35|Μπέης Βασίλ. Νικόλαος 35

Μπορνουσούζης Κων. Θεοδόσιος 35|Ράδος Δημήτρ. Φίλιππος 35|Σκόρδας Γεώργ. Αναστάσιος 35

Ψαρράς Μαυρουδής Μιχαλάκης 35|Αλεξάνδρου Αλεξ. Αθανάσιος 34|Πατσιάς Αργ. Γεώργιος 34

Πράνης Γεώργ. Δημήτριος 34|Καταραχιάς Κων. Δημήτριος 33|Κατσιός Γεώργ. Χρήστος 33

Ματσιανούδης Ιωάν. Αθανάσιος 33|Χατζούδης Κων. Γεώργιος 33|Χούπης Γεώργ. Παναγιώτης 33

Βασιλείου Βασ. Νικόλαος 32|Δασκαλάρας Ιωάν. Χαράλαμπος 32|Θεργιανός Θεμιστ. Αριστοτέλης 32

Μιχούδης Χρήστ. Μιχαήλ 32|Κατσιός Γεώργ. Χρήστος 31|Κωτλούδης Αδάμ Κρουστάλλης 31

Ματσιανούδης Ιωάν. Γεώργιος 31|Παπαϊωάνου Αθαν. Γεώργιος 31|Παπαϊωάνου Δημήτρ. Δήμος 31

Παπάρας Δημήτρ. Αντώνιος 31|Κολυφός Αλέξιος Αναστάσιος 29|Κουφούδης Γεώργ. Αργύριος 29

Μποϊκούδης Χαρίτος Δημήτριος 29|Πατσιάς Αργύριος Διαμαντής 29|Σαϊταρής Διαμ. Γεώργιος 29

Στεφανούδης Αθαν. Χρήστος 29|Γιαννούδης Θεόδ. Χρήστος 28|Μιχούδης Δήμος Γεώργιος 28

Πράνης Γεώργ. Αθανάσιος 28|Πριμούδης Χρυσάφης Δημήτριος 28|Βασιλικούδης Γεώργ. Σταύρος 27

Καλώτας Γεώργ. Νικόλαος 27|Κατσιούδης Γεώργ. Κωνσταντίνος 27|Λίτας Χριστοφ. Αλέξανδρος 27

Μολάς Δημήτρ. Αθανάσιος 27|Χιονούδης Γεώργ. Κωνσταντίνος 27|Γότσιου Αριστ. Κωνσταντίνος 26

Γούλας Σπύρος Παναγιώτης 26|Δασκαλούδης Ιωάν. Κρουστάλλης 26|Κασίμης Τριαντ. Κωνσταντίνος 26

Κοτρούχας Απόστ. Μιχαήλ 26|Μιχούδης Χρήστ. Κωνσταντίνος 26|Μακαρίτης Δημήτρ. Νικόλαος 26

Μήτσικας Κων. Χρήστος 26|Γεωργίου Νικ. Κωνσταντίνος 26|Στεφανούδης Αθαν. Γεώργιος 26

Υψηλός Χριστ. Κωνσταντίνος 26|Γιαρμέας Αθαν. Βασίλειος 26|Γιαννούδης Θεόδ. Ιωάννης 25

Λίτας Χριστοδ. Χρυσόστομος 25|Φρυδάς Χρήστ. Κωνσταντίνος 25|Ματσιανούδης Ιωάν. Στλεργιος 25

Βάντης Αθανάσ. Ανδρέας 24|Καστανάς Χριστόδ. Μόσχος 24|Χιονούδης Γεώργ. Αντώνιος 24

Πριμούδης Χρυσάφης Στέργιος 23|Τσιάφκας Αθαν. Αντώνιος 23|Τσελεπής Δημήτρ. Θεμιστοκλής 23

Τζηρίτης Γεώργ. Κωνσταντίνος 23|Υψηλός Δημήτρ. Αντώνιος 23|Χατζούδης Γεώργ. Βασίλειος 23

Κουλτούδης Αδάμ Βασίλειος 22|Μήτσικας Κων. Κρουστάλλης 22|Μουκατάς Αθαν. Αλέξανδρος 22

Νεστωρούδης Κων. Θεόδωρος 22|Στεφανούδης Αθαν. Νικόλαος 22|Σαμαράς Ιωάν.΄Αγγελος 22

Τζηρίτης Απόστ. Νικόλαος 22|Αλβανός Χρήστ. Αθανάσιος 21|Καπύδης Κων. Μιλτιάδης 21

Κατσιούδης Γεώργ. Διαμαντής 21|Κοτρούχας Αποστ. Ευάγγελος 21 |Λαγούδης Ιωάν. Αναστάσιος 21

Μουχτάρης Νικ. Χριστόδουλος 21|Στοϊλούδης Χρστ. Στεργιανός 21|Χατζούδης Κων. Χρυσόστομος 21

Αλβανός Απόστ. Αριστοτέλης 20|Βάντης Αθαν. Κωνσταντίνος 20|Ζιώγας Στέργιος Αθανάσιος 20

Κουτκούδης Αδάμ Κωνσταντίνος 20|Μακαρίτης Δημήτρ. Γεώργιος 20|Νεστορούδης Κων. Νέστωρ 20

Πριμούδης Χρυσάφης Γεώργιος 20|Πριμούδης Κων. Νικόλαος 20|Τσιάγκας Αθαν. Ζαχαρίας 20

Τσελεπής Δημήτρ. Στέφανος 20|Τσιρίδας Γεώργ. Αλέξανδρος 20|Αλβανός Απόστ. Θεμιστοκλής 19

Αποστόλου Δήμος Γεώργιος 19|Σκόρδας Μαργαρίτης Γεώργιος 19|Καλώτας Γεώργ. Αργύριος 18

Καλώτας Κων. Γεώργιος 18|Κλείμας Γεώργ. Ιωακείμ 18|Κοτλούδης Αδάμ Γεώργιος 18

Ματσιανούδης Ιωάν. Κωνσταντίνος 18|Παπαρούδης Στέργιος Αθανάσιος 18|Πριμούδης Χρυσάφης Χρήστος 18

Στεφανούδης Αθαν. Κωνσταντίνος 18|Φαντάζος Απόστ. Αργύριος 18 |Χούπης Δημήτρ. Θωμάς 18

Αγρουλιάς Γεώργ. Θεόδωρος 17|Βάντης Αθαν. Ιωάννης 17|Λιόλιου Παναγ. Γεώργιος 17

Μακαρίτης Δημήτρ. Αθανάσιος 17|Μπησικλής Δημήτρ. Κωνσταντίνος 17|Σημαντρούδης Διαμαντ. Αθανάσιος 17

Πολίτης Ιωάν. Κωνσταντίνος 17|Τσιρίδας Γεώργ. Δημήτριος 17|Λιόλιος Χρυσάφης Κωνσταντίνος 16

Νεστορούδης Κων. Νικόλαος 16| Τσιάγκας Αθαν. Σπύρος 16|Τσιρίδας Γεώργ. Χρήστος 16

Χατζούδης Γεώργ. Νικόλαος 16|Τζώνης Γεώργ. Σπύρος 33|Ζαφειρέλης Ανδρέας Θεόδωρος 21

Ζαφειρέλης Ανδρέας Τριαντάφυλλος 19|Κωτούλας Νικόλ. Κωνσταντίνος 45|Παληός Γεώργ. Ανδρέας 33

Ρήγας Δημήτρ. Μικόλαος 36|Καραγιάννης Νικόλ. Στέργιος 28|Κυρατζής Απόστ.Θεόδωρος 28

Κυρατζής Απόστ. Βασίλειος 17|Κυρατζής Απόστ Γεώργιος. 18|Κυρατζής Απόστ Αργύριος 21

Παπαδόπουλος Θεοχάρης Δημήτριος 36|Γκόλφης Σπύρος Νικόλαος 36|Μποσνάκης Νικόλ. Ευάγγελλος 18

Τσαγανός Αργ. Στέργιος 28|Αλβανός Νικόλ. Σπύρος 37|Αγοραστός Βασ. Αθανάσιος 31

Αντωνιάδης Αντ. Αντώνιος 43|Δημανίδης Χριστόδ. Γεώργιος 26|Δημανίδης Χριστόδ. Κωνσταντίνος 19

Βαλτόπουλος Διαμαντής Ιωάννης 33|Ψαλλίδας Αθαν. Κωνσταντίνος 29|Βλάχος Στέργ. Αθανάσιος 20

Ψαρρόπουλος Στέργιος 36|Μάκκος Αθαν. Χρήστος 45|Λεμονής Κων. Γεώργιος 45

Χατζηκωστής Κων. Βασίλειος |Διαλέτης Κων. Στέργιος 45|Στεργιαννίδης Κων. Βασίλειος 45

Τσίγκος Κωνστααντίνος|Ανδριώτης Δημήτρ. Παναγιώτης 21|Μανδαρής Στέργ. Χριστόδουλος 26

Λιακούδης Βασ. Δημήτριος 43|Λιακούδης Βασ. Νικόλαος 27|Χασάπης Ιωάν. Αχιλλέας 51

Διδασκάλου Δημήτρ. Δήμος 51|Στοϊλούδης Χρήστ. Ιάννης 30|Λιόλιος Γεώργ. Ιωάννης 30

Γούλας Δημήτρ. Ιωάννης 29|Γότσιος Αριστ. Θεόδωρος 29|Ζιούνος Διαμαντ. Θεόδωρος 29

Καρακοντίνος Νικόλ. Κωνσταντίνος |Καρακοντίνος Νικόλ. Κωνσταντίνος 40